Obchodní podmínky

 

Společnost

Occ women Store 

Česká Republika

IČO: 74952129

 

Společnost lze kontaktovat buď e-mailem, nebo kliknutím na kontaktní formulář přístupný z domovské stránky webu. 

Dále jen „Prodejce“ nebo „Společnost“.

Za prvé,

Fyzická nebo právnická osoba nakupující produkty nebo služby společnosti, dále jen „kupující“ nebo „zákazník“,
na druhé straně
bylo uvedeno a souhlasilo:

Prodejce je vydavatelem Produktů a služeb Occ women Store pro zákazníka, prodávaných prostřednictvím svých webových stránek (https://www.occwomenstore.com). Seznam a popis zboží a služeb nabízených společností naleznete na výše uvedených stránkách. 

ČLÁNEK 1: PŘEDMĚT

Tyto prodejní podmínky určují práva a povinnosti stran v rámci online prodeje produktů nebo služeb nabízených prodávajícím.

ČLÁNEK 2: OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto podmínky prodeje (TCS) upravují prodej produktů nebo služeb uskutečňovaný prostřednictvím webových stránek společnosti a jsou nedílnou součástí smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Jsou plně v rozporu s kupujícím, který je přijal před zadáním objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli upravit zveřejněním nové verze na svých webových stránkách. Pak se použijí TCS, které jsou platné v den platby (nebo první platby v případě více plateb) za objednávku. Tyto TCS lze zobrazit na webových stránkách společnosti na následující adrese https://www.occmenstore.com. 

Společnost také zajišťuje, že jejich přijetí je jasné a bez výhrad nastavením zaškrtávacího políčka a ověřovacího kliknutí. Zákazník prohlašuje, že si přečetl všechny tyto prodejní podmínky a případně zvláštní prodejní podmínky týkající se produktu nebo služby a že je přijímá bez omezení a výhrad.

Zákazník bere na vědomí, že využil rad a informací nezbytných k zajištění toho, aby nabídka splňovala jeho potřeby.

 

Zákazník prohlašuje, že je schopen legálně uzavřít smlouvu podle českého práva nebo platně zastupovat fyzickou či právnickou osobu, pro kterou se zavázal.

Pokud se neprokáže opak, představují informace zaznamenané společností důkaz o všech transakcích.

ČLÁNEK 3: CENA

Ceny produktů prodávaných prostřednictvím internetových stránek jsou uvedeny v ceskych korunach včetně všech daní (DPH + jakékoli další daně) na stránce objednávky produktu a bez konkrétních nákladů na dopravu. U všech produktů dodávaných mimo Evropskou unii a / nebo
DOM-TOM se cena na faktuře vypočítává automaticky bez daně. V určitých případech mohou být splatná cla nebo jiné místní daně nebo dovozní cla nebo státní daně. Tato práva a částky nejsou odpovědností prodávajícího. Odpovídá za ně kupující a odpovídá za ně (prohlášení, platby příslušným orgánům atd.). Prodávající jako takový vyzývá kupujícího, aby se o těchto aspektech informoval u příslušných místních úřadů. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli do budoucna upravit své ceny. Za telekomunikační náklady nezbytné pro přístup na webové stránky společnosti odpovídá zákazník. Případně také náklady na dopravu.

ČLÁNEK 4: UZAVŘENÍ ONLINE SMLOUVY

V souladu s ustanoveními článku 1127-1 občanského zákoníku musí zákazník provést řadu kroků k uzavření smlouvy elektronickými prostředky, aby mohl provést objednávku: Informace o základních vlastnostech produktu, volba produktu, uvedení základních kontaktních údajů zákazníka (identifikace, e-mail, adresa atd.), přijetí obchodních podmínek prodeje, ověření prvků objednávky (dvojité kliknutí na formalitu) a v případě potřeby , oprava chyb. Před pokračováním v potvrzení má kupující možnost zkontrolovat podrobnosti své objednávky, její cenu a opravit případné chyby nebo zrušit svou objednávku. Potvrzení objednávky bude představovat vznik této smlouvy. Poté postupujte podle pokynů pro platbu, platbu produktů, poté doručení objednávky. Zákazník obdrží potvrzení e-mailem s oznámením o zaplacení objednávky a potvrzení potvrzující přijetí jeho objednávky.  
 
    

Během celého tohoto předchozího procesu bude mít zákazník možnost identifikovat chyby při zadávání údajů a opravit je. Jazykem nabízeným k uzavření smlouvy je čeština 

 

Archivace komunikace, objednávky, údajů o objednávce i faktur se provádí na spolehlivé a trvalé podpoře aby byla vytvořena věrná a trvanlivá kopie v souladu s ustanoveními článku 1360 občanského zákoníku. Tyto informace lze předložit jako důkaz smlouvy.  

U dodaných produktů bude dodávka provedena na adresu uvedenou zákazníkem. Za účelem zajištění řádného provedení objednávky se zákazník zavazuje uvést své skutečné identifikační údaje. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku odmítnout, například pro jakýkoli neobvyklý požadavek podaný ve špatné víře nebo z jakéhokoli oprávněného důvodu.

ČLÁNEK 5: PRODUKTY A SLUŽBY

Základní vlastnosti zboží, služeb a jejich příslušné ceny jsou kupujícímu zpřístupněny na webových stránkách společnosti, případně také způsob použití produktu. V souladu s článkem L112-1 Zákaznického zákoníku je Zákazník informován prostřednictvím značek, štítků, displejů nebo jiným vhodným postupem o cenách a zvláštních podmínkách prodeje a provádění služeb před jakýmkoli uzavřením kupní smlouva. Ve všech případech je celková částka dlužná kupujícím uvedena na stránce s potvrzením objednávky. Prodejní cena produktu je cena platná v den objednávky, tato nezahrnuje náklady na dopravu, které přicházejí navíc. Tyto možné náklady jsou kupujícímu sděleny během procesu prodeje, nikoli po potvrzení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli upravit své ceny, přičemž zaručuje uplatnění ceny uvedené v době objednávky.    

Pokud produkty nebo služby nejsou provedeny okamžitě, jsou na stránce prezentace produktu uvedeny jasné informace o termínech dodání produktů nebo služeb. Zákazník potvrzuje, že obdržel podrobnosti o nákladech na doručení, jakož i platební podmínky, dodání a provedení smlouvy, jakož i podrobné informace týkající se totožnosti prodávajícího, jeho poštovních, telefonních a elektronických kontaktních údajů, v kontextu tohoto prodeje. Prodávající se zavazuje dodržet objednávku zákazníka pouze v rámci limitů zásob dostupných produktů. V opačném případě prodejce informuje zákazníka, pokud byla objednávka provedena, a v případě, že se zákazníkem nedojde k novému datu dodání, prodávající zákazníkovi peníze vrátí.

Smluvní informace jsou uvedeny podrobně a v českém jazyce. Smluvní strany se dohodly, že ilustrace nebo fotografie produktů nabízených k prodeji nemají žádnou smluvní hodnotu. Doba platnosti nabídky Produktů a jejich ceny jsou specifikovány na webových stránkách Společnosti, jakož i minimální doba trvání nabízených smluv, pokud se jedná o nepřetržitou nebo pravidelnou dodávku produktů nebo služeb. Pokud neexistují konkrétní podmínky, jsou zde udělená práva udělena pouze fyzické osobě, která podepisuje objednávku (nebo osobě, která má sdělenou e-mailovou adresu). 

ČLÁNEK 6: SOULAD

V souladu s článkem L.411-1 Zákaznického zákoníku splňují produkty a služby prodeje prostřednictvím tohoto TCS platné požadavky týkající se bezpečnosti a zdraví osob, loajality obchodních transakcí a ochrany zákazníka. Bez ohledu na jakoukoli komerční záruku zůstává prodávající odpovědný za jakoukoli neshodu a skryté vady produktu.    

V souladu s článkem L.217-4 prodávající dodává zboží v souladu se smlouvou a odpovídá za případný nesoulad existující v době dodání. Je rovněž odpovědný za jakoukoli neshodu způsobenou balením a pokyny k montáži, pokud byly provedeny na jeho odpovědnost.

V souladu s právními ustanoveními o shodě a skrytých vadách (čl. 1641 c.l.) prodávající hradí nebo vymění vadné výrobky nebo výrobky neodpovídající objednávce. O vrácení peněz lze požádat e-mailem a v případě potřeby lze uhradit náklady na dopravu. 

ČLÁNEK 7: UCHOVÁVÁNÍ MAJETKU

Produkty zůstávají majetkem společnosti až do úplného zaplacení ceny.

ČLÁNEK 8: DODACÍ PODMÍNKY

Výrobky jsou dodávány na dodací adresu, která byla uvedena při objednávce a ve stanovených termínech. Tyto časy nezohledňují čas potřebný k přípravě objednávky. Pokud si zákazník objedná několik produktů současně a produkt chybí, prodávající počká na získání všech produktů, než je odešle. V případě opožděného dodání má zákazník možnost ukončit smlouvu za podmínek definovaných v článku L 138-2 Zákaznického zákoníku. Prodávající poté uhradí produkt a náklady „jednosměrné“ za podmínek článku L 138-3 Zákaznického zákoníku. Prodejce poskytne telefonní číslo uvedené v e-mailu s potvrzením objednávky pro účely vyřízení objednávky. Prodejce připomíná, že když zákazník výrobky fyzicky převezme, přechází na něj riziko ztráty nebo poškození produktů. Je odpovědností zákazníka informovat přepravce o veškerých výhradách k dodanému produktu.      

ČLÁNEK 9: DOSTUPNOST A PREZENTACE

V případě nedostupnosti zboží po dobu delší než 5 pracovních dnů budete okamžitě informováni o předvídatelných dodacích lhůtách a objednávka tohoto zboží může být na vyžádání zrušena Zákazník pak může požádat o kredit ve výši částky za zboží nebo o jeho úplné vrácení a zrušení objednávky. 

ČLÁNEK 10: PLATBA

Platba je splatná okamžitě po objednání, a to i za předobjednané produkty. Zákazník může platit kreditní kartou nebo paypal převodem. Karty vydané bankami se sídlem mimo Francii musí být mezinárodní bankovní karty (Mastercard nebo Visa). Bezpečné online platby bankovní kartou provádí náš poskytovatel platebních služeb. Přenášené informace jsou šifrované a nelze je přečíst. Jakmile zákazník zahájí platbu, transakce se po ověření informací okamžitě strhne z účtu. V souladu s ustanoveními měnového a finančního zákoníku je závazek k platbě daný kartou neodvolatelný. Sdělením informací o bankovních údajích během prodeje zákazník opravňuje prodejce k odepsání částky z jeho karty ve výši uvedené ceny. Zákazník potvrzuje, že je zákonným držitelem karty, která má být odečtena, a že je ze zákona oprávněn ji používat. V případě chyby nebo nemožnosti odepsání částky z karty je prodej automaticky ukončen a objednávka zrušena. 
 

 ČLÁNEK 11: OCHRANNÁ LHŮTA

V souladu s ustanoveními článku L 221-5 zákaznického zákoníku má kupující právo odstoupit bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů od data přijetí jeho objednávky.

Právo na odstoupení lze uplatnit kontaktováním Společnosti prostřednictvím kontaktního formuláře. Informujeme zákazníky, že v souladu s ustanoveními článků L. 221-18 až L. 221-28 Zákaznického zákoníku nelze toto právo na odstoupení uplatnit u určitých typů položek, jako jsou výrobky na míru (speciální objednávky nebo osobní položky) a zboží osobní hygieny (například kosmetické výrobky). Z hygienických důvodů také nepřijímáme výnosy z prodejních předmětů, doplňků, spodního prádla, spodního prádla včetně spodního prádla, plavek a kombinéz V případě uplatnění práva na odstoupení ve výše uvedené lhůtě bude vrácena cena zakoupeného produktu (produktů) a náklady na dopravu, náklady na vrácení zůstávají v odpovědnosti zákazníka. Vrácení produktu musí být provedeno v původním stavu a úplné (obal, příslušenství atd.), Pokud je to možné, mělo by být doprovázeno kopií dokladu o nákupu.  
 

ČLÁNEK 12: ZÁRUKY

V souladu se zákonem přebírá prodejce následující záruky: shody a týkající se skrytých vad produktů. Prodávající refunduje kupujícímu nebo vyměňuje produkty, které jsou zjevně vadné nebo neodpovídají provedené objednávce. Žádost o vrácení peněz je třeba provést následujícím způsobem e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře.

Článek 13: Stížnosti a zprostředkování

V případě potřeby může kupující podat stížnost kontaktováním společnosti prostřednictvím kontaktního formuláře.

V souladu s ustanovením čl. L. 611-1 až L. 616-3 zákaznického zákoníku je zákazník informován, že se může obrátit na mediátora zákazníka za podmínek stanovených v hlavě I knihy VI zákaznického zákoníku.      

V případě neúspěchu žádosti o stížnost u zákaznického servisu prodávajícího nebo v případě, že do dvou měsíců nebude poskytnuta odpověď, může zákazník předložit spor mediátorovi, který se pokusí samostatně spojit strany. s cílem dosáhnout smírného řešení. 

ČLÁNEK 14: UKONČENÍ SMLOUVY

Objednávku může kupující obnovit dopisem s potvrzením o přijetí v následujících případech: - dodání produktu neodpovídajícího charakteristikám objednávky; - dodání přesahující lhůtu stanovenou v době objednávky nebo, není-li stanoveno datum, do třiceti dnů od platby; - neodůvodněné zvýšení ceny nebo úprava produktu. V těchto případech může kupující požadovat vrácení zaplacené zálohy plus úrok vypočítaný zákonnou sazbou ode dne přijetí zálohy.  

ČLÁNEK 15: PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Ochranné známky, názvy domén, produkty, software, obrázky, videa, texty nebo obecněji jakékoli informace podléhající právům duševního vlastnictví jsou a zůstávají výlučným vlastnictvím prodejce. Prostřednictvím těchto TCS se neprovádí žádný převod práv duševního vlastnictví. Jakákoli úplná nebo částečná reprodukce, úprava nebo použití tohoto zboží z jakéhokoli důvodu je přísně zakázáno.

ČLÁNEK 16: VYSOKÁ SÍLA

Plnění povinností prodávajícího na konci této smlouvy je pozastaveno v případě, že dojde k náhodné události nebo vyšší moci, která by zabránila jejímu plnění. Prodávající co nejdříve upozorní zákazníka na výskyt takové události.

ČLÁNEK 17: NULITA A ÚPRAVA SMLOUVY  

Pokud by bylo zrušeno jedno z ustanovení této smlouvy, tato neplatnost by neznamenala neplatnost ostatních ustanovení, která mezi stranami zůstanou v platnosti. Jakákoli úprava smlouvy je platná pouze po písemném a podepsaném souhlasu stran.

ČLÁNEK 18: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V souladu s nařízením 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů zavádí prodávající proces osobních údajů za účelem prodeje a dodání produktů a služeb definovaných v této smlouvě. Kupující je informován o následujících skutečnostech:

- totožnost a kontaktní údaje správce a případně zástupce správce: prodejce, jak je uvedeno v horní části tohoto TCS, kontaktní údaje inspektora ochrany údajů, právní základ zpracování, smluvní provedení.

Informace požadované během objednávky jsou nezbytné pro vystavení faktury (zákonná povinnost) a dodání objednaného zboží, jinak nelze objednávku provést. Prostřednictvím procesu objednávání nejsou implementována žádná automatizovaná rozhodnutí ani profilování.

Veškerá ustanovení uvedená v těchto prodejních podmínkách, jakož i veškeré nákupní a prodejní operace v nich, budou podléhat českému právu.

Neplatnost smluvní klauzule neznamená neplatnost těchto obchodních podmínek.  

ČLÁNEK 19: INFORMACE O ZÁKAZNÍKECH  

Pro informaci zákazníka jsou níže uvedena ustanovení občanského zákoníku a zákoníku zákazníka :   

Článek 1641 občanského zákoníku: Prodávající je vázán zárukou kvůli skrytým vadám prodávaného zboží, které ho činí nevhodným pro použití, pro které je určen, nebo které toto použití natolik omezují, že by jej kupující neměl, získal, nebo by dal jen nižší cenu, kdyby je znal.

Článek 1648 občanského zákoníku: Žalobu vyplývající ze skrytých vad musí kupující podat do dvou let od zjištění vady.
V případě stanoveném v článku 1642-1 musí být žaloba podána pod hrozbou uzavření trhu do jednoho roku ode dne, kdy může být prodávající osvobozen od zjevných vad nebo rozporu se smlouvou.

Článek L. 217-4 Zákaznického zákoníku: Prodávající dodává zboží v souladu se smlouvou a odpovídá za případný nesoulad existující v době dodání. 

Reaguje také na případné neshody vyplývající z obalu, montážních pokynů nebo z důvodu jejich odpovědnosti.

Článek L. 217-5 zákoníku zákazníka: Zboží odpovídá smlouvě: 

1 ° Je-li to vhodné pro použití, které se obvykle očekává u podobného zboží a případně:

- pokud odpovídá popisu poskytnutému prodávajícím a má vlastnosti, které kupující představil ve formě vzorku nebo modelu;

- pokud má vlastnosti, které může kupující oprávněně očekávat na základě veřejných prohlášení prodávajícího, výrobce nebo jeho zástupce, zejména v reklamě nebo na etiketách;

2 ° Nebo pokud má vlastnosti definované vzájemnou dohodou mezi stranami nebo je vhodné pro jakékoli zvláštní použití hledané kupujícím, na které je prodejce upozorněn a které prodávající akceptoval.

Článek L. 217-12 Zákaznického zákoníku: Činnost v důsledku nesouladu s předpisy vyprší dva roky po dodání zboží.